Handelsbetingelser

Viggos Trading
V/ Viggo Tømmerås
Organisationsform
CVR nr. 32022626
Søndevangsvej 8
8400 Ebeltoft
viggo@tojtryk.dk
Telefon: +45 22 13 24 36
Etableringsår April 2009

 

 

Betingelser

Handelsbetingelser for www.tojtryk.dk
Almindelige vilkår og regler
Der tages forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser.

Der er ikke indgået en bindende købeaftale med Tojtryk.dk, før De har
modtaget en ordrebekræftelse fra Tojtryk.dk V/ Viggos Trading.

Der tages forbehold for prisfejl mv. som følge af valutaændringer, krig,
terror, naturkatastrofer, atomangreb, force majeure, leveringssvigt,
afgiftsændringer, udsolgte varer og trykfejl.

Der tages forbehold for udsolgte varer og udskudt leveringstid hos
Tojtryk.dk`s grossister.

Priser

Alle de oplyste priser er inklusiv dansk moms (25%). Vi tager forbehold for
fejl i de angivne priser, ligesom vi forbeholder os retten til at ændre
priserne uden forudgående varsel.
Forsendelse, levering og aftaleindgåelse Levering sker med Post Danmark,
og betales af køber og er på kr. 90,- inkl. eksp. gebyr.

Aftaleindgåelse foretages på dansk.

Varen sendes normalt inden 2-4 hverdage, efter at bestillingen er modtaget.
Varer med tryk eller broderi leveres normalt efter 5 – 7 dage efter
bestilling og logo i rigtig format modtgaet. Er varen forsinket vil du få besked via e-mail eller tlf.
Ved bestilling under 10 enheder fra Nybo Jensen, tilkommer  et
ekspeditionsgebyr på 75,- eks moms.

Priser på tryk, gælder kun ved køb af tøj via tojtryk.dk.
Fragt til udlandet har egne takster.

Eksport

Der beregnes ikke moms af varer til Grønland og Norge

Udgifter vedr. told og moms , er købers ansvar.

Betaling

Betaling kan gøres med kort, mobilepay, viabill eller EAN. 
Du kan betale med følgende kort: Dankort,
Så snart vi har modtaget din bestilling via internettet, sender vi en
e-mail med ordrebekræftelse til dig. Denne e-mail vil indeholde den samlede
betalingssum, samt et ordrenummer. Den gælder som din kvittering og garantibevis..


Fortrydelsesret

Du har 14 dages fortrydelsesret fra varen er leveret. Du kan fortryde et køb
ved enten at nægte at modtage varen, ved at overdrage varen til postvæsenet
eller ved at returnere varen til Viggos Trading. Returnerer du varen, skal
den for egen regning sendes tilbage til følgende adresse:  Viggos Trading,
Søndervangsvej 8 8400 Ebeltoft. senest den 14. dag efter modtagelsen.
Når du sender varen tilbage, skal den være i samme stand, som da du modtog
den. Mærkater o.l. må ikke være fjernet fra varen. Udover selve varen, som
skal være forsvarligt pakket, vil det være en fordel for ekspeditionen,
såfremt du vedlægger en kopi af fakturaen.
Benytter du dig af fortrydelsesretten, vil du få dine penge tilbage, så
snart vi har modtaget varen retur og haft lejlighed til at undersøge den.
Pengene vil blive indsat på din konto. Varen kan ikke byttes i andre
butikker.

Returnering og ombytning af varer

Hvis varen er falmet, brugt, vasket eller returneret for sent, kan denne

ikke ombyttes/krediteres. Det samme gælder for specialvarer samt varer med
tryk og broderi.
Returvarer modtages kun i samme stand som ved forsendelse, og
fakturakopi/følgeseddel skal vedlægges. Er varen specielt indpakket i pose,
skal denne returneres i samme emballage. Ellers sker der ingen kreditering.
Såfremt varerne returneres senere end 14 dage efter modtagelse, vil der
blive reduceret i varens pris efter gældende satser.

Returnering skal ske til følgende adresse: Viggos Trading, Søndervangsvej 8, 8400 Ebeltoft
Returneres pakke til pakkeshop etc, bliver tilbagebetaling reduceret med et gebyr på 90,-
Reklamationsbehandling
Ejendomsforbehold
De leverede varer forbliver Viggos Trading`s ejendom, indtil betaling er
lagt fuldt ud. Enhver omkostning til håndhævelse af ejendomsforbeholdet
afholdes af kunden.
Produktansvar
Forvolder en vare skade på kundens eller tredjemands person eller ejendom og
løsøre, er Viggos Trading ansvarlig i det omfang, det bevises, at varen er
defekt, at skaden skyldes denne defekt, og at der er årsagssammenhæng,
herunder påregnelighed, mellem skaden og defekten. Viggos Trading er dog
ikke ansvarlig for tingskade på kundens eller tredjemands ejendom og løsøre,
der anvendes til erhvervsmæssigt brug.

Viggos Trading`s erstatningsansvar omfatter aldrig tab som følge af
avancetab, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller øvrige indirekte tab, og
et eventuelt købe- eller immaterialretligt erstatningsbeløb vil ikke kunne
overstige den fakturerede værdi af den leverede, reklamerede vare.
I det omfang . Viggos Trading måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand,
er kunden forpligtet til at holde . Viggos Trading skadesløs i det omfang,
et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.
Kunden er til enhver tid forpligtet til at søge at begrænse sit eventuelle
tab.

Reklamation

Reklamation skal ske skriftlig senest 8 dage efter varens modtagelse.
Reklamation for dellevering berettiger ikke til annullering af restordren.
Reklamation ved ikke-synlige skader skal ske senest 8 dage efter, at manglen
tidligst har kunnet konstateres, dog ikke senere end 14 dage efter levering
af varen.
En reklamation skal fremsendes skriftligt og indeholde en nøjagtig angivelse
af, hvori fejl og mangler består. Viggos Trading skal ved en reklamation
have tilsendt en prøve til vurdering af reklamationen.
Uhensigtsmæssig eller forkert brug eller håndtering jvf. vaskeanvisning på
www.tojtryk.dk berettiger ikke til reklamation.

For at opnå en optimal profilering af arbejdstøjet tilbyder Viggos Trading
broderi og tryk af højeste kvalitet.
Vi samarbejder med en af Danmarks bedste leverandører af tekstiltryk og
-broderi. Vi aftaler i samråd med kunden, hvordan broderiet/ trykket skal se
ud. For tryk gælder, at logoer som udgangspunkt skal være vekstorientert.
Dvs at kanter skal være skarpe og ikke i bitmap (billede). Filformater som
ai, eps, og coreldraw-filer opfylder som udgangspunkt disse krav.
For broderi gælder, at vi udover de ovenfor nævnte formater også kan anvende
billedefiler som jpg, tif og bmp - så længe disse er i en tilstrækkelig høj
opløsning. Billedefiler fra internettet kan som udgangspunkt ikke anvendes.

Det er naturligvis muligt at se en prøve af trykket eller broderiet, inden
ordren sættes i gang, enten i digital form eller på et stykke stof. Dette
koster kr. 90 ,- 
Dette er især vigtigt, når formen/udseendet skal godkendes. Vi tilbyder
næsten alle løsninger og er parat med kyndig vejledning - også omkring
materialer og placering.
Er varen forsinket eller har varen en fejl, kan du klage til nedenstående
adresse eller telefonnummer. Klager over fejl ved varen skal ske inden
rimelig tid, efter at du har opdaget fejlen eller burde have opdaget fejlen
ved en almindelig gennemgang af varen. Du kan klage skriftligt eller
mundtligt. To år efter modtagelsen af varen ophører retten til at klage i
henhold til Købelovens § 83, stk. 1, medmindre andet er aftalt. Hærværk,
misbrug, fejlbetjening, modifikationer eller lignende er ikke omfattet af
reklamationsretten Når Viggos Trading modtager en klage over en vare,
behandles klagen hurtigst muligt. Viggos Trading vil tage stilling til, om
varen skal repareres, ombyttes, eller om der skal gives et prisnedslag.
Varen tilbagesendes til Viggos Trading på købers regning, efter fejlen er
rettet sendes varen til kunden igen på Viggos Tradings regning.

Bemærk Viggos Trading skal kontaktes inden returnering.
Ved indsendelse af produkter, hvor angivne fejl og mangler ikke kan dækkes
af en reklamation, vil Viggos Trading opkræve et gebyr på kr. 250,00
inklusiv moms. Derudover vil du blive opkrævet fragtomkostningerne.
Ansvarsfrihed (herunder force majeure)

Viggos Trading forbeholder sig ret til at udskyde leveringsfristen. Hvis
forsinkelsen skyldes omstændigheder, der kan betegnes som force majeure
eller skyldes udeblevne eller forsinkede leverancer fra underleverandører,
forlænges leveringstiden lige så længe, som hindringen har bestået.
Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, såfremt de forhindrer
aftalens opfyldelse eller gør opfyldelsen urimeligt byrdefuld:
Arbejdskonflikt og enhver anden omstændighed, som parterne ikke er herre
over, såsom brand, krig, mobilisering eller militærindkaldelse af
tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør
og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed,
restriktioner af drivkraft, naturkatastrofer samt mangler ved eller
forsinkelse af leverancer fra underleverandører uanset årsag hertil.

Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig nogen ansvarsfrihedsgrund,
ufortøvet skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.

Hvis nogle af ovennævnte omstændigheder, som hindrer aftalens opfyldelse,
vedvarer i 6 måneder fra oprindelig leveringsdato, har begge parter ret til
at hæve aftalen. Viggos Trading er dog berettiget til - ved manglende leverancer fra
underleverandør at opfylde aftale ved at finde erstatning (stof, tilbehør)
til tilsvarende pris, kvalitet og egenskaber, hurtigst muligt og senest
inden for 3 måneder fra oprindelig aftalt leveringsdato.
Værneting og lovvalg

Enhver tvist skal afgøres ved Retten i Aarhus efter danske regler undtaget
de til enhver tid gældende regler om international privatret.